Analysis of the bioclimatical comfortable conditions of Artvin province and its importance in tourism

Artvin ilinin biyoklimatik konfor şartlarının analizi ve turizm bakımından önemi

Emre Özşahin, Çağlar Kıvanç Kaymaz, Leman Albayrak

Abstract


Tourism climatology is a popular field of study that deals with the relationship between tourism and climate through approaches such as applied climatology and human biometeorology. One of the subjects studied most in this field is the evaluation of bioclimatic comfort conditions. In recent years, inferences of this sort have been able to be made easily by use of certain indices. This study aims at evaluating and analyzing the bioclimatic comfort conditions of Artvin province by use of GIS. Within the scope of the research aim, monthly values belonging to SET*, PET, PMV, TCI, THI and SSI indices were calculated by use of meteorological data. SET*, PET, and PMV indices were determined via RayMan 1.2 while TCI, THI, and SSI indices were ascertained through Microsoft Excel 2013 supported analyses of various formulas. The obtained values were analyzed through GIS techniques. Also, statistical methods were utilized to make the research findings more meaningful. All in all, the province was seen to have comfortable conditions. This is because; the comfortable (1) class (68.9%) covers a wider area than uncomfortable (0) class (31.1%) in the province. Bioclimatic comfort classes are shaped by geographical position, elevation, and topography in Artvin province. Valleys with an elevation of less than 2000 m and coastal area are comfortable while mountainous areas (Rize, Kaçkar, Karçal, and Yalnızçam mounts) with a higher elevation are uncomfortable. The results of one-way analysis of variance (one-sample t-test) show that bioclimatic conditions have not been taken into consideration much during the planning of tourism accommodation facilities set up in Artvin province. This study evidences that GIS techniques are efficient in research on tourism climatology or bioclimatology and thus they may be used widely.

 

Özet

Turizm klimatolojisi, uygulamalı klimatoloji ile insan biyometeorolojisi gibi yaklaşımlarla turizm ve iklim arasındaki ilişkiyi inceleyen popüler bir çalışma sahasıdır. Bu sahada çalışılan öncelikli konulardan birisi de biyoklimatik konfor şartlarının değerlendirilmesidir. Son yıllarda bu tür çıkarımlar CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) destekli olarak bazı indisler yardımıyla kolayca yapılabilmektedir. Bu çalışmada CBS kullanılarak Artvin ilinin biyoklimatik konfor şartlarının değerlendirilmesi ve analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma amacı kapsamında meteorolojik veriler kullanılarak SET*, PET, PMV, TCI, THI ve SSI indislerine ait aylık değerler hesaplanmıştır. SET*, PET ve PMV RayMan 1.2 yazılımı, TCI, THI ve SSI ise çeşitli formüllerin Microsoft Excel 2013 destekli çözümlenmesiyle saptanmıştır. Ulaşılan değerler CBS teknikleriyle analiz edilmiştir. Ayrıca çalışma bulgularını daha anlamlı kılmak amacıyla istatistiksel analiz yöntemlerinden de faydalanılmıştır. Sonuçta ilin konforlu şartlar taşıdığı saptanmıştır. Zira ilde konforlu (1) sınıf (% 68,9) konforsuz (0) sınıfa (% 31,1) oranla daha fazla alan kaplamaktadır. Diğer yandan ildeki biyoklimatik konfor sınıflarının coğrafi konum, yükseklik ve topoğrafik şartlara göre şekillendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda 2000 m yükselti basamağının altındaki vadiler ile kıyı sahası konforlu, üzerindeki dağlık kesimler (Rize, Kaçkar, Karçal ve Yalnızçam dağları) ise konforsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca tek yönlü varyans analizi (tek örneklem t-testi) sonuçlarına göre Artvin ilinde yapılmış turizm konaklama tesislerinin planlamalarında biyoklimatik koşulların çok fazla dikkate alınmadığı da belirlenmiştir. Bu çalışma sayesinde turizm klimatolojisine veya biyoklimatolojiye yönelik araştırmalarda CBS tekniklerinin verimli olduğu ve yaygın bir şekilde kullanılabileceğini bir kez daha somut olarak anlaşılmıştır.


Keywords


Tourism; Tourism Climatology; Bioclimatic comfortable; GIS; Artvin; Turizm; Turizm klimatolojisi; Biyoklimatik konfor; CBS; Artvin.

Full Text:

PDF (Turkish)

References


Akyol, C. (2012). Kırsal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Modeli ve Karadeniz Örneklemesi-Artvin. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 79-83.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü .(2015). Konaklama Tesisleri ve Mahalli Belgeli Oteller. Erişim Tarihi: 01/08/2015, Erişim Adresi: http://www.artvinkultur.gov.tr/.

Atmaca, İ., & Koçak, S. (2013). İşletmelerde Farklı Metabolik Aktivite Düzeylerinde Çalışanlar İçin Isıl Konfor Bölgelerinin Tespiti. Mühendis ve Makina, 54 (638), 26-32.

Bahar, O. (2008). Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisi Açısından Yeri ve Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 21, 61-80.

Blazejczyk, K., Epstein, Y., Jendritzky, G., Staiger, H., & Tinz., B. (2012). Comparison of UTCI to Selected Thermal İndices. International Journal of Biometeorology, 56 (3), 515-535.

Cengiz., T., Tüfekçioğlu., A., & İskender., A. (2005). Artvin İl Gelişme Planı Turizm Sektörü Raporu. Artvin: Artvin Valiliği.

Ceylan, S. (1995). Artvin Yöresinin Coğrafi Etüdü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çalışkan, O. (2011). Nevşehir’in İklim ve Canlı İkliminin Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 370-381.

Çalışkan, O., & Türkoğlu, N., (2012). Türkiye’nin Biyoklimatik Koşullarının Analizi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10 (2), 151-164.

Çalışkan, O., Çiçek, İ., & Matzarakis, A. (2012). The Climate And Bioclimate of Bursa (Turkey) from the Perspective of Tourism. Theoretical and Applied Climatology, 107 (3-4), 417-425.

Çokişler, N., & Türker, A. (2015). Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı. Karadeniz Araştırmaları, 44, 33-57.

Didascalou, E. A., Nastos, P. Th., & Matzarakis, A. (2007). SPA Destination Development Using A Decision Support System - The Role of Climate and Bioclimate Information. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 158-165, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Emekli, G. (2006). Kula-Manisa Çevresinin Turistik Çekicilikleri ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Açısından Değerlendirilmesi. Geçmişten Geleceğe Kula Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Eylül 2006, s.: 326, Kula: Kula Belediyesi Yayınları.

Endler, C., & Matzarakis, A. (2007). Climate Change and Climate–Tourism Relationships in Germany. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 260-266, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Fanger, P. O. (1972). Thermal comfort, analysis and applications in environmental engineering. New York: McGraw-Hill.

Gagge, A. P., Stolwijk, J. A. J., & Nishi, Y. (1971). An Effective Temperature Scale Based on a Simple Model Of Human Physiological Regulatory Response. Shrae Transactions, 77, 247-262.

Gameiro da Silva, M. (2009). Virtual Laboratories for a Course About Indoor Environmental Quality. Paper Ref: S0227_P0558, 3rd International Conference on Integrity, 20-24 July 2009, Porto/Portugal: Reliability and Failure.

Gonzalez, R. R., Nishi, Y., & Gagge, A. P. (1974). Experimental Evaluation of Standard Effective Temperature a New Biometeorological İndex Of Man’s Thermal Discomfort. International Journal of Biometeorology, 18 (1), 1-15.

Güçlü, Y. (2008). Alanya-Samandağ Kıyı Kuşağında Konforlu Olma Süresi Ve Deniz Turizmi Mevsiminin İklim Koşullarına Göre Belirlenmesi. Türk Coğrafya Dergisi, 50, 1-20.

Güçlü, Y. (2009). Batı Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında Klimatik Konfor ve Deniz Turizmi Mevsiminin İklim Koşullarına Göre Belirlenmesi. Türk Coğrafya Dergisi, 53, 1-14.

Güçlü, Y. (2010a). Ege Bölgesi Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 794-823.

Güçlü, Y. (2010b). Doğu Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (2), 111-136.

Güçlü, Y. (2010c). Sinop-Ordu Kıyı Kuşağında İklim Konforu ve Deniz Turizmi Mevsiminin İklim Koşullarına Göre Belirlenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 15 (23), 119-144.

Güngör, S., & Cengiz, T. (2006). Artvin İlinin İklim Konforuna Sahip Rekreasyon ve Turizm Alanları. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7, 69-80.

Güngör, S., & Polat, A. T. (2012). Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 8-13.

Houghton, F. C., & Yaglou, C. P. (1923). Determining Equal Comfort Lines. Journal of the American Society of Heating and Ventilating Engineers, 29, 165-176

Höppe, P. (1999). The Physiological Equivalent Temperature–A Universal İndex for the Biometeorological Assessment of the Thermal Environment. International Journal of Biometeorology, 43 (2), 71-75.

Kara, S., & Aydemir, Y. (2013). Artvin İlinde Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023). Artvin: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü.

Kestane Ö., & Ülgen, K. (2013). İzmir İli İçin Biyoklimatik Konfor Bölgelerinin Belirlenmesi. SDU Teknik Bilimler Dergisi, 3 (5), 18-25.

Kılkış, B., & Ashrae, F. (2009). Yüksek Performans Binası Nedir, Ne Değildir? Yüksek Performans Binalarının Tanımı, Tarifler ve Temel işlevleri. TTMD Dergisi, 59, 19-24.

Kol, Ç., & Küpçü, S. (2008). ArcGIS Spatial Analiz. Ankara: İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti.

Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2008). Tourism Climate and Thermal Comfort in Sun Moon Lake, Taiwan. International Journal of Biometeorology, 52 (4), 281-290.

Matzarakis, A. (2007). Assessment Method for Climate and Tourism Based on Daily Data. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 52-58, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Matzarakis, A., & Karagülle, (2007). Bioclimate Information for Istanbul. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 166-171, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Matzarakis, A., Mayer, H., & Iziomon, M. G. (1999). Applications of a Universal Thermal Index: Physiological Equivalent Temperature. International Journal of Biometeorology, 43 (2), 76-84.

Matzarakis, A., Rutz, F., & Mayer, H. (2007). Modelling Radiation Fluxes In Simple And Complex Environments - Application of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, 51, 323-334.

Matzarakis, A., Rutz, F., & Mayer, H. (2007). Modelling Radiation Fluxes İn Simple And Complex Environments: Basics of the RayMan Model. International Journal of Biometeorology, 54, 131-139.

Mieczkowski, Z. (1985). The Tourism Climatic İndex: A Method of Evaluating World Climates for Tourism. The Canadian Geographer/Le Geographe canadien, 29 (3), 220-233.

Özgüç, N. (2007). Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler). 5. Baskı, İstanbul: Çantay Kitabevi.

Şahingöz, M., Topay, M., & Berberoğlu, S. (2014) Seyhan Havzası Biyoiklimsel Konfor Yapısının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi. 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, s.: 1-10, İstanbul: II. Oturum / İklim Değişimi

Topay, M. (2007). The Importance of Climate for Recreational Planning Of Rural Areas: Case Study of Muğla Province, Turkey. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 29-36, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Topay, M. (2013). Mapping of Thermal Comfort for Outdoor Recreation Planning Using GIS: The Case of Isparta Province (Turkey). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(1), 110-120.

Topay, M., & Yılmaz, B. (2004). Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirlenmesinde CBS’den Yararlanma Olanakları: Muğla İli Örneği. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004, s.: 1-12, İstanbul: Fatih Üniversitesi Coğrafya Bölümü.

Toy, S., Yılmaz, S., & Yılmaz, H. (2007). Determination of Bioclimatic Comfort in Three Different Land Uses in the City of Erzurum, Turkey. Building and Environment, 42 (3), 1315-1318.

Türkoğlu, N., & Çalışkan, O. (2011), Nevşehir’de Termal Biyoklimatik Koşulların Etkisi. e-Journal of New World Sciences: Nature Sciences, 6 (2), 80-92.

Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., & Yılmaz, E. (2012). Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullara Etkisinin Ankara Ölçeğinde İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, 9(1), 933-955.

Tzenkova, A., Ivancheva, J., Koleva, E., & Videnov, P. (2007). The Human Comfort Conditions at Bulgarian Black Sea Side. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 150-157, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Unger, J. (1999). Comparisons of Urban and Rural Bioclimatological Conditions in the Case of a Central-European City. International Journal of Biometeorology, 43, 139-144.

Ülker, İ., (2006). Dağlarımız. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) (1998) VDI 3787, Part I: Environmental meteorology, methods for the human-biometeorological evaluation of climate and air quality for the urban and regional planning at regional level. Part I: climate. Düsseldorf: VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 1b.

Vernon, H. M., & Warner, C. G. (1932). The İnfluence of the Humidity of the Air on Capacity for Work at High Temperatures. The Journal of Hygiene, 32, 431-462.

Yılmaz, S., Toy, S., & Yılmaz, H. (2007). Human Thermal Comfort Over Three Different Land Surfaces During Summer in the City of Erzurum, Turkey. Atmosfera, 20 (3), 289-297.

Zaninovic, K., & Matzarakis, A. (2007). Biometeorological Basis For Tourism. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, C. R. de Freitas and D. Scott), p.: 24-28, Commission Climate, Tourism and Recreation, Freiburg: International Society of Biometeorology.

Zengin, M., Kopar, I., & Karahan, F. (2010). Determination of Bioclimatic Comfort in Erzurum–Rize Expressway Corridor Using GIS. Building and Environment, 45(1), 158-164.
DOI: https://doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3361

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 International Journal of Human Sciences

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.