Earthquake damage risk analysis in Tekirdağ province using Geographic Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak Tekirdağ ilinde deprem hasar riski analizi

Emre Özşahin

Abstract


Research on earthquake improves in quality and scope day by day. Geographic Information Systems (GIS) supported methods have been used effectively in research on this subject in recent years. This study aimed at making the earthquake damage risk assessment of Tekirdağ province through the GIS supported Analytic Hierarchy Process (AHP). A significant aspect of the study was that it covered an administrative unit where 852.321 people lived and there were 136 people per square kilometer as per the 2012 data of the Address Based Population Registration System of the Turkish Statistical Institute. The factors influential on the earthquake damage risk were determined through a systematic classification of the data obtained from the related literature. Different types of data obtained from various sources were used for creating the maps pertaining to these factors. The ArcGIS/ArcMap 10 package – GIS software – was used for producing factor maps and making image analyses.
It was found that 73.8 % of Tekirdağ province was under a strong earthquake damage risk. Thus, the urban area was determined to be partially suitable for settlement. In this sense, it is necessary to prevent the areas to be opened to settlement and new constructions from increasing the current earthquake risk in order to decrease the earthquake damages likely to occur in Tekirdağ province. It is also necessary to conduct more planned and systematical application studies. The present study demonstrated that similar studies based on the GIS supported AHP method might be used in earthquake damage risk analyses.


Özet
Deprem konusu hakkında yapılan çalışmalar gün geçtikçe kalite ve kapsam bakımından artmaktadır. Son yıllarda bu tarz çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli yöntemler etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada da CBS destekli Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemiyle Tekirdağ ilinde deprem hasar riski analizinin yapılması amaçlanmıştır. Buna mukabil çalışmanın 2012 Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 852.321 kişi nüfusu olan ve kilometre kareye 136 kişinin düştüğü yoğun nüfusun yaşadığı idari bir ünitenin sınırları dahilinde gerçekleştirilmesi gerekliliğini daha zaruri bir hale getirmektedir. Çalışmada kullanılan deprem hasar riskini etkileyen faktörler ilgili literatürden elde edilen verilerin sistematik bir şekilde tasnif edilmesiyle tespit edilmiştir. Bu faktörlere ait haritaların oluşturulmasında çeşitli kaynaklardan elde edilen farklı veri tiplerinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki faktör haritalarının üretilmesinde ve görüntü analizlerinde CBS yazılımlarından ArcGIS/ArcMap 10 paket programından faydalanılmıştır.
Çalışma sonucunda Tekirdağ ilinin % 73.8’inin güçlü bir deprem hasar riski altında olduğu belirlenmiştir. Bu durumda il alanı yerleşmeye kısmen uygundur. Bunun için Tekirdağ ilinde meydana gelebilecek deprem zararlarının azaltılması için yerleşime açılacak alanların ve yeni yapılacak yapıların mevcut deprem riskinin arttırmasını önlemek gerekmektedir. Daha planlı ve programlı uygulama çalışmalarının başlatılması gereklilik arz etmektedir. Bu çalışma CBS destekli AHS yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek benzer uygulamaların deprem hasar riski analizlerinde kullanılabileceğini göstermiştir.

Keywords


Earthquake; Geographic Information Systems (GIS); Analytic Hierarchy Process (AHP); Earthquake damage risk; Tekirdağ; Deprem, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Deprem hasar riski, Tekirdağ.

Full Text:

PDF (Turkish)

References


Akdeniz, H. A,, Turgutlu, T. (2007). Türkiye’de Perakende Sektöründe Analitik Hiyerarşik Süreç Yaklaşımıyla Tedarikçi Performans Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9 (1), s. 1-17.

Aktaş, R., Kısa, T., Doğanay, M., Tarım, A. (2001). Karar Analizleri, KHO Basımevi, Ankara.

Aktimur, H. T., Bozbag, E., Deveciler, E., Karabalık, N. N., Tamgaç, Ö. F., Yıldırım, N., Aktimur, S., Karabıyıkoglu, N. (1994). Balıkesir İlinin Arazi Kullanım Potansiyeli, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Proje No: 9692, Ankara.

Alparslan, E., Ince, F., Erkan, B., Aydöner, C., Özen, H., Dönertaş, A., Ergintav, S., Yağsan, F. S., Zateroğulları, H., Eroğlu, I., Değer, M., Elalmış, H., Özkan, M. (2008). A GIS model for settlement suitability regarding disaster mitigation, a case study in Bolu Turke”, Engineering Geology, Volume: 96, p. 126-140.

Altın, B. N., Eldeniz, Ş., Kayacılar, C. (1992).“Hayrabolu Dolayının Jeomorfolojik ve Neotektonik Gelişimi-Ergene Nehri Havzası Güneyi, Trakya, İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, sayı: 9 (9), s. 299-307.

Anbazhagan, P. (2013). Method for Seismic Microzonation with Geotechnical Aspects, Disaster Advances, Volume: 6 (4), p. 66-86.

Anbazhagan, P., Thingbaijam, K. K. S., Nath, S. K., Narendara Kumar, J. N., Sitharam, T. G. (2010). Multi-criteria seismic hazard evaluation for Bangalore city, India, Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 38, p. 186-198.

Ansal, A., Slejko, D. (2001). The long and winding road from earthquakes to damage, Soil Dynamic and Earthquake Eng., Volume: 21 (5), p. 369-375.

Armaş, I. (2012). Multi-criteria vulnerability analysis to earthquake hazard of Bucharest, Romania, Nat Hazards, Volume: 63.

Arslan, E. T. (2010). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 15 (2), s. 455-477.

BAADYBDDB (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı). (1996). Tekirdağ Deprem Fay Hattı Haritası, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Bhatti, A. Q., Ul Hassan, S. Z., Rafi, Z., Khatoon, Z., Ali, Q. (2011). Probabilistic seismic hazard analysis of Islamabad, Pakistan, Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 42, p. 468-478.

Bol, E., Arel, E., Önalp, A. (2007). Yerel Zemin Koşullarının Deprem Hasarına Etkisi-Adapazarı Örneği, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul.

Byun, D. H. (2001). The AHS Approach For Selecting an Automobile Purchase Model, Information & Management, Volume: 38, p. 289-297.

Celep, Z., Kumbasar, N. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, İkinci Baskı, İstanbul, Beta Dağıtım, 2000.

Dağdeviren, M., Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı: 16 (2), s. 41-52.

Daniell, J. E., Khazai, B., Wenzel, F., Vervaeck, A. (2011). The CATDAT damaging earthquakes database, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Volume: 11, p. 2235–2251.

Day, R. W. (2004). Geoteknik Deprem Mühendisliği El Kitabı, Çevirenler: Mollamahmutoğlu, M., Kayabalı, K., Gazi Kitabevi, Ankara.

DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmenlik) (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, Yayın Tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete No: 26454, Değişiklik: 03.05.2007, Resmi Gazete No: 26511, Ankara.

Demirtaş, R. (2003). Yerleşim ve yapı güvenliği açısından diri faylardan ne kadar uzaklaşılmalı?, Antakya ve Osmaniye depremselliği ve kentleşmeye etkileri, TMMOB, 26-27 Haziran 2003, Konferanslar Serisi: 1, Jeoloji Odası Yayınları, No: 76, s.: 46-67, Ankara.

Demirtaş, R., Erkmen, C. (2000). Deprem ve Jeoloji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 52, Ankara.

Dündar, S., Ecer, F. (2008). Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 15 (1), s.: 195-205.

Efe, R., Demirci, A. (2001). Gölcük 1999 Depreminde Zemin ve Yerşekilleri Özelliklerinin Şiddet ile Hasar Dağılışına Etkisi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 36, s. 1-15.

Erden, T., Karaman, H. (2012). Analysis of earthquake parameters to generate hazard maps by integrating AHP and GIS for Küçükçekmece region, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Volume: 12, p. 475-483.

Erdik, M., Biro, Y. A., Onur, T., Sesetyan, K., Birgoren, G. (1999). Assesment of earthquake hazard in Turkey and neighboring regions, Annalı Dı Geofısıca, Volume: 42 (6), p. 1125-1138.

Erdik, M., Demircioglu, M., Sesetyan, K., Durukal,E., Siyahi, B. (2004). Earthquake hazard in Marmara Region, Turkey, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume: 24, p. 605-631.

Ganapathy, G. P. (2011). First level seismic microzonation map of Chennai city-a GIS approach, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Volume: 11, p. 549-559.

Gutierrez, E., Taucer, F., De Groeve, T., Al-Khudhairy, D. H. A., Zaldivar, J. M. (2005). Analysis of Worldwide Earthquake Mortality using Multivariate Demographic and Seismic Data, American Journal of Epidemiology, Volume: 161 (12), p. 1151-1158.

Gülkan, P., Kalkan, E. (2010). İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi, Bilim ve Teknik, Sayı: Ağustos 2010, s. 30-35.

Gürler, S. (2012). Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Küçük Sanayi Sitesinde Küçük Sanayi Sitesi’nin (Pafta No: 31L-3D) Mevzi İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, Gürler Mühendislik, Tekirdağ.

Hacısalihoğlu, İ. Y. (2001). Türkiye’nin Kentsel Gelişme Süreci 1999 Marmara Depremi Mekânsal Planlamadan Kopmanın Acı Bilânçosu, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Hashemi, M., Alesheikh, A. A. (2011). A GIS-based earthquake damage assessment and settlement methodology, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume: 31, p. 1607-1617.

Hashemi, M., Alesheikh, A. A., Zolfaghari, M. R. (2013). A spatio-temporal model for probabilistic seismic hazard zonation of Tehran, Computers & Geosciences, Volume: 58, p. 8-18.

Hoşgören, M. Y. (2000). İstanbul ve Deprem, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 35, s. 1-24.

Işık, Ü. (2007). Nusratlı-Yağcı-Tekirdağ arasındaki bölgenin hidrojeolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Programı, İstanbul.

Kalkan, E., Gülkan, P., Yılmaz Öztürk, N., Çelebi, M. (2008). Seismic Hazard In The Istanbul Metropolitan Area: A Preliminary Re-Evaluation, Journal of Earthquake Engineering, Volume: 12 (2), p. 151-164.

Kalkan, E., Gülkan, P., Yilmaz, N., Çelebi, M. (2009). Reassessment of Probabilistic Seismic Hazard in the Marmara Sea Region, Bulletin of the Seismological Society of America, Volume: 99 (4), p. 2127–2146.

Kepekçi, D., Özçep, F. (2008). Kentlerimiz ve Deprem Risk Değerlendirmelerine Bir Yaklaşım, Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 14-17 Ekim 2008, s. 1-4.

Kienzle, A., Hannich, D., Wirth, W., Ehret, D., Rohn, J., Ciugudean, V., Czurda, K. (2006). A GIS-based study of earthquake hazard as a tool for the microzonation of Bucharest, Engineering Geology, Volume: 87, p. 13-32.

Koc-San, D., San, B. T., Bakis, V., Helvaci, M., Eker, Z. (2013). Multi-Criteria Decision Analysis integrated with GIS and remote sensing for astronomical observatory site selection in Antalya province, Turkey, Advances in Space Research, Volume: 52, p. 39-51.

Korkmaz, H. (2006). Antakya’da Zemin Özellikleri ve Deprem Etkisi Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi, Sayı: 4 (2), s. 47-63.

Kundak, S., Türkoğlu, H. (2007). İstanbul’da deprem riski analizi, İTÜDERGİSİ/a, Sayı: 6 (2), s. 37-46.

Küçükönder, M., Karabulut, M. (2007). Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş’ta Çöp Depolama Alanı Tespiti”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Sayı: 5 (2), s. 55-76.

Kwiesielewiczk, M., Uden, E. V. (2004). Inconsistent and Contradictory Judgements In Pairwaise Comparison Method In The AHP, Computers & Operations Research, Volume: 31, p. 713-719.

Lantada, N., Irizarry, J., Barbat, A. H., Goula, X., Roca, A., Susagna, T., Pujades, L. G. (2010). Seismic hazard and risk scenarios for Barcelona, Spain, using the Risk-UE vulnerability index method, Bull Earthquake Eng., Volume: 8, p. 201-229.

Liu, J. G., Mason, P. J., Yu, E., Wu, M-C., Tang, C., Huang, R., Liu, H. (2012). GIS modelling of earthquake damage zones using satellite remote sensing and DEM data, Geomorphology, Volume: 139-140, p. 518-535.

McBride, S. B. (1999). Site Planning and Design, Regional Research Institute, West Virginia University, http://rri.wvu.edu/WebBook/McBride/main.html, Son Erişim Tarihi: 10.12.2013.

McGuire, R. K. (2001). Deterministic vs. probabilistic earthquake hazards and risks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume: 21, p. 377-384.

Mittal, H., Kamal, Kumar, A., Singh, S. K. (2013). Estimation of site effects in Delhi using standard spectral ratio, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume: 50, p. 53-61.

Mohamed, AE-EA., El-Hadidy, M., Deif, A., Abou Elenean, K. (2012). Seismic hazard studies in Egypt, National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Volume: 1, p. 119-140.

Muson, R. M. W., Henni, P. H. O. (2001). Methodological Cosiderations of Probabilistic Seismic Hazard Mapping, Soil Dynamic and Earthquake Eng., Volume: 21 (5), p. 385-403.

Nath, S. K., Thingbaijam, K. K. S. (2009). Seismic hazard assessment-a holistic microzonation approach, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Volume: 9, p. 1445-1459.

Nath, S. K., Thingbaijam, K. K. S., Raj, A. (2008) Earthquake hazard in the Northeast India - A seismic microzonation approach with typical case studies from Sikkim Himalaya and Guwahati city, Journal of Earth System Science, Volume: 117, p. 809-831.

Nichols, D. R., Buchanan-Banks, J. M. (1974). Seismic hazards and land-use planning, U.S. Geology Survey, Circular 690, USA.

Orhan, A., Seyrek, E., Tosun, H. (2007). A probabilistic approach for earthquake hazard assessment of the Province of Eskişehir, Turkey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Volume: 7, p. 607-614

Özçep, F. (2009). Zeminlerin Geoteknik ve Jeofizik Özellikleri-İnşaatların Tasarım Sürecinde, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Pal, I., Nath, S. K., Shukla, K., Pal, D. K., Raj, A., Thingbaijam, K. K. S., Bansal, B. K. (2008). Earthquake hazard zonation of Sikkim Himalaya using a GIS platform, Natural Hazards, Volume: 45, p. 333-377.

Panahi, M., Rezaie, F., Meshkani, S. A. (2013). Seismic vulnerability assessment of school buildings in Tehran city based on AHP and GIS, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., Volume: 1, p. 4511-4538.

Pondard, N., Armijo, R., King, G. C. P., Meyer, B., Flerit, F. (2007). Fault interactions in the Sea of Marmara pull-apart (North Anatolian Fault): earthquake clustering and propagating earthquake sequences, Geophys. J. Int., Volume: 171, p. 1185-1197.

Rashed, T., Weeks, J. (2003). Assessing vulnerability to earthquake hazards through spatial multicriteria analysis of urban areas, Int. J. Geographical Information Science, Volume: 17 (6), p. 547-576.

Reza, H., Nedovic-Budic, Z., Akbar, A. R., Mohsen, N., Hassan, H. (2013). Interactive approach for GIS-based earthquake scenario development and resource estimation (Karmania hazard model), Computers & Geosciences, Volume: 51, p. 324-338.

Saaty, T. L. (1986). Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, Management Science, Volume: 32 (7), p. 841-855.

Saaty, T. L. (1994). How to make a decision: the analytic hierarchy process, Interfaces, Volume: 24, p. 19-43.

Saaty, T. L., Vargas, L. G. (2000). Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Saaty, T. L., Vargas, L. G., Dellman, K. (2003). The Allocation of Instangible Resources: The Analytic Hierarchy Process and Linear Programming, Socio-Economic Planning Sciences, Volume: 37, p. 169-189.

Sancaklı, N. (2004). Marmara Bölgesi Depremleri (M.Ö. 427 - M.S. 1912), Kastaş Yayınevi, İstanbul.

Scholl, A., Manthey, L., Helm, R. ve Steiner, M. (2005). Solving Multiattribute Design Problems with Analytic Hierarchy Process and Conjoint Analysis: An Empirical Comparison, European Journal of Operational Research, Volume: 164, p. 760-777.

Sezer, L. İ. (2003). Marmara Bölgesi’nde Deprem Aktivitesi ve Riski, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, s. 29-38.

Shrestha, R. K., Alavalapati, J. R. R., Kalmbacher, R. S. (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an application of SWOT-AHP Method, Agricultural Systems, Volume: 81, p. 85-199.

Sinha, R., Aditya, K. S. P., Gupta, A. (2008). GIS-Based Urban Seismic Risk Assessment Using Risk.iitb, ISET Journal of Earthquake Technology, Volume: 45 (3-4), p. 41-63.

Sitharam, T. G., Anbazhagan, P. (2008). Seismic Microzonation: Principles, Practices and Experiments, EJGE Special Volume Bouquet, Volume: 8, p. 1-61.

Sitharam, T. G., Kolathayar, S. (2013). Seismic hazard analysis of India using areal sources, Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 62, p. 647-653.

Soba, M., Bildik, T. (2013). İlçelerde Fakülte Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Metodu İle Belirlenmesi, KAU IIBF Dergisi, Sayı: 4 (5), s. 51-63.

Sönmez, M. E. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Deprem Hasar Riski Analizi: Zeytinburnu (İstanbul) Örneği, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 56, s. 11-22.

Stein, S., Geller, R. J., Liu, M. (2012). Why earthquake hazard maps often fail and what to do about it, Tectonophysics, Volume: 562-563, p. 1-25.

Şen, Z. (2011). Supervised fuzzy logic modeling for building earthquake hazard assessment, Expert Systems with Applications, Volume: 38, p. 14564-14573.

Şengör, A. M. C. (2011). İstanbul Boğazı Niçin Boğaziçi’nde Açılmıştır?. Deniz Ekinci (Ed.). Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel (ss.: 57-102), Türk Coğrafya Kurumu Yayınları No: 5, İstanbul.

Şengör, A. M. C., Tüysüz, O., İmren, C., Sakınç, M., Eyidoğan, H., Görür, N., Le Pichon, X., Rangin, C. (2005). The North Anatolian Fault: A New Look, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., Volume: 33, p. 37-112.

Tabban, A. (2000). Kentlerin Jeolojisi ve Deprem Durumu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası: 56, Ankara.

Tağıl, Ş., Alevkayalı, Ç. (2013). Ege Bölgesinde Depremlerin Mekânsal Dağılımı: Jeoistatistiksel Yaklaşım, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6 (28), s. 369-379.

Toksarı, M. (2007). Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü için Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 14 (1), s. 171-180

Tudes, S. (2012). Correlation Between Geology, Earthquake and Urban Planning, Earthquake Research and Analysis - Statistical Studies, Observations and Planning, Dr. Sebastiano D’Amico (Ed.), ISBN: 978-953-51-0134-5, InTech, Rijeka/Croatia.

Turoğlu, H. (2004). Zemin Sıvılaşmasının 17 Ağustos 1999 Depreminde Adapazarı’ndaki Hasara Etkisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, s. 63-74.

Uzunçıbuk, L. (2005). Yerleşim Yerlerinde Afet ve Risk Yönetimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı (Kent ve Çevre Bilimleri), Ankara.

Ünsal, N. (2006). İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji, Alp Yayınevi, Ankara.

Vallejo, L. E,. Shettima, M. (1997). Fault movement and its impact on ground deformations and engineering structures, Chapter 4, In: Earthquake Proof Design and Active Faults (Edit.: Y. Kanaori), p.: 43-60, Elsevier Science B.V.

Wind, Y., Saaty, T. L. (1980). Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process, Management Science, Volume: 26 (7), p. 641- 658.

Yalçınlar, İ. (2002). Marmara Bölgesi ve Depremler, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 38, s. 149-153.

Yaltırak, C. (2010). Marmara Bölgesinin Tarihsel Depremleri, İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Editörler: ÖRGÜN, Y., ŞAHİN, S. Y.), s.: 366-371, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.

Yılmaz, I. (2007). Mühendislik Jeolojisi, İlkeler ve Temel Kavramlar, Teknik Yayınevi, Ankara.
DOI: https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 International Journal of Human Sciences

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.